โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทย เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


เนื่องในมหามงคลโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม "ดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทย เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ รวมถึงท่านผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาเข้าร่วมชมการบรรเลงและการแสดงของเยาวชน อาทิ คุณสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม , รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการร่วมกับรองอธิการบดีในภาระหน้าที่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย , คุณกรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โรงเรียนพาทยกุล ฯ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนดังนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่จำกัด , บริษัท แลคตาซอย จำกัด , คุณมณฑนัฏ ดำรงศิริ (คุณยายน้องมัดหมี่) , คุณไรทิวา นฤมล (คุณแม่น้องมีมี่) , คุณชยากร บุญเหลือ (คุณพ่อน้องอินเทรน) , คุณกณิชชา พนมวัน ณ อยุธยา (คุณแม่น้องพลอยดาว) , คุณหทัยรัตน์ สุนารักษ์ (คุณแม่น้องจอย) , คุณพรทิพย์ วงศ์เทวัช (คุณแม่น้องพริม) , คุณสายพิณ กุลเกตุ (คุณแม่น้องพลอย) , คุณสบชัย ไกรยูรเสน (คุณพ่อน้องเฮงเฮง) , คุณจรรยา จรดล (คุณแม่พี่โบว์)

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com