โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

รู้จักโรงเรียนพาทยกุล

พิธีเปิดโรงเรียนพาทยกุล สาขาสีลมโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ สถาบันการเรียนการสอนทางนาฏดุริยางคศิลป์ไทย ประธานก่อตั้งโดยครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดงด้านดนตรีไทย ปี พ.ศ. 2535 ด้วยเจตนารมย์ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ของ การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่ลูกหลาน โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ โดยอาจารย์บำรุง พาทยกุล และอาจารย์วราพร พาทยกุล เจ้าของและผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุตรของครูเตือน พาทยกุล ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตเลข ที่ 166/2541 ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2541


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาถูกต้องตามแบบแผนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้วิชาด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย อันเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
  4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์เชิดชู สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สถานที่ตั้งโรงเรียน© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0