โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ประวัติผู้ก่อตั้ง

ศิลปินผู้ทรงคุณค่า ครูเตือน พาทยกุล

ครูเตือน พาทยกุลศิลปินแห่งชาติ ปี 2535ครูเตือน พาทยกุล เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 27 มกราคม 2448 ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อ นายพร้อม พาทยกุล เป็นช่างทำทอง และเป็นนักดนตรี หัวหน้าวงปี่พาทย ที่ัจังหวัดเพชรบุรี มารดาชื่อ นางตุ่น พาทยกุล มีน้องสาวคนเดียวแต่ถึงแก่กรรมเมื่อยังเด็ก นายเตือน พาทยกุล สมรสกับนางกิมไล้ เมื่อ พ.ศ. 2471 มีบุตรชายหญิงรวม 4 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 3 คน ต่อมานางกิมไล้ถึงแก่กรรม จึงได้สมรสกับนางบุญเรือง เมื่อ พ.ศ. 2485 มีบุตรชายหญิงรวม 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน
ครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ปี 2535นายเตือน พาทยกุล เรียนในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโพธาราม จังหวัดเพชรบุรีในระหว่างนั้นได้เริ่มเรียนดนตรีกับบิดาและปู่ (ชื่อแดงเป็นนักดนตรีที่มีชื่อของจังหวัดเพชรบุรี)หลังจากที่เรียนจบชั้นประถมปี่ที่4แล้ว(อายุ10ปี) บิดาพามาฝากให้เรียนดนตรีกับท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล โดยเริ่มต้นตั้งแต่เพลงทะแยเป็นลำดับ ไปจนถึงเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง และต่อเพลงเพิ่มจากครูอื่นๆ อีกหลายท่าน คือ ครูต้ม พาทยกุล (ปู่) พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) พระยาภูมีเสวิน หลวงไพเราะเสียงซอ นายฉัตร นายช่อ สุนทรวาทิน นายเทวาประสิทธิ์พาทยโกศล
ประวัติการทำงาน

 1. ประมาณ พ.ศ. 2465 เป็นครูสอนดนตรีประจำวงปี่พาทย์บางประทุน
 2. ประมาณ พ.ศ. 2468 เป็นนักดนตรีประจำวงปี่พาทย์ นายปุ่น คงศรีวิไล ซึ่งเป็นศิษย์ ของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ที่วัดหญ้าไทร คลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี
 3. ประมาณ พ.ศ. 2470 ได้ตั้งวงปี่พาทย์เองที่จังหวัดเพชรบุรี ชื่อวงนายเตือน พาทยกุล ในระหว่างที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ สอนพิเศษวิชาดนตรีและขับร้องที่โรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดเพชรบุรี
 4. ประมาณ พ.ศ. 2479 ได้ตั้งวงปี่พาทย์ที่บ้านริมคลองรถไฟปากคลองสาน จังหวัดธนบุรี
 5. ประมาณ พ.ศ. 2516 ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนพิเศษในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนราชประชาสมาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนศรีอยุธยา คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เป็นต้น
 6. ประมาณพ.ศ. 2538 เปิดโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ครูเตือน พาทยกุลนายเตือน พาทยกุล มีความเชี่ยวชาญ ในการบรรเลงดนตรีไทยได้รอบวงในทางปี่พาทย์ จัดได้ว่าได้ถึงระดับสูงสุดแล้ว โดยถนัดทางระนาดเอกมากที่สุด และนอกจากการสอนและการแต่งเพลงต่างๆ ที่ทำให้นายเตือน พาทยกุล เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป คือการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยได้หลายชนิด อาทิ ตะโพน ระนาด ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้ เป็นต้น และถือว่าเป็นความสามารถพิเศษคือการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย ขนาดเล็กได้เป็นคนแรก โดยย่อส่วนจากขนาดมาตรฐานให้มีขนาดเล็กแต่ยังคงเหมือนจริงทุกประการและสามารถบรรเลงเป็นเพลงได้เหมือนขนาดมาตรฐานได้นำออกบรรเลงถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังปรับย่อส่วนให้ขนาดเล็กลงไปอีกจนมีขนาดจิ๋ว นับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยขนาดเล็กและขนาดจิ๋วได้ครบวงอย่างถูกต้องสมบูรณ์

เกียรติคุณที่ได้รับ

นายเตือน พาทยกุล เริ่มใช้ชีวิตการเป็นนักดนตรีตั้งแต่อายุได้ 7 ปี นับว่าอยู่ในวงการดนตรีไทยเป็นเวลากว่า 90 ปี ตลอดระยะเวลา กว่า 90 ปี นายเตือน พาทยกุล ได้เผยแพรดนตรีไทยโดย เป็นนักดนตรีหัวหน้าวงดนตรี ช่างซ่อมและประดิษฐ์เครื่องดนตรี ครูและอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรีไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสอนการบรรเลงเพลงทั่วไปจนถึง ทางเดี่ยวของเครื่องดนตรีต่างๆ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาและรับเป็นอาจารย์สอนวิชาประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย การซ่อมบำรุง เทียบเสียงการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจำลองเพื่อใช้เป็นการสอนดนตรีไทยแก่ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอยู่สม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับของคนทั้งในวงการและนอกวงการ จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2535


ครูเตือน พาทยกุล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ขณะมีอายุ 98 ปี

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0